องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่  6 กันยายน 2557
Updated 2021-08-26


  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพั...
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ