องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายรณกฤต วิชานาถอุดมกุล 
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 นายชาติ  งามจันทร์    นางกนิษฐา  หวังล้อมกลาง
นายช่างโยธา
   เจ้าพนักงานธุรการ
     
  นายชนะชล  ทนกระโทก
 
   
ผู้ช่วยช่างโยธา