องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์
 หัวหน้าสำนักปลัด
   

นางสาวสุจิตรา ชุบขุนทด  นางสาวนาฏอนงค์  ศิริวัฒน์ นายสุรชัย เชาวันกลาง
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
นายบัณฑิต  ถ้ำกลาง 
 
นายเวช    กาศเจริญ นายสมศักดิ์  วะนากลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป
     
นางสาวเภาพงา  ทวีกลาง นายเอนก  หวังรักกลาง  
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป