วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง
18  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตกแต่งรถผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำโครงสร้างพร้อมตกแต่งรถธิดาพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด(ธ.ค.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง