องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
กองคลัง


นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
     


- รอบับทึกข้อมูล -
 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

 
นางสาวนริศรา    หวังอ้อมกลาง
นางสาวนิชดา สะสันเทียะ
นางสาวอาทิตยา  เสมอกลาง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ คนงานทั่วไป