องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 26 เม.ย. 2564 ]92
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 11 เม.ย. 2562 ]91
3 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2562 ]118
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 เม.ย. 2562 ]96
5 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 เม.ย. 2562 ]88
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 เม.ย. 2562 ]91
7 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 เม.ย. 2562 ]89
8 มาตรการป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 เม.ย. 2562 ]98