องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   นายวิรัตน์  แข็งการ  
   รองปลัด อบต.พะงาด  
 
 นางสาวคณิษฐ์ชญา ธนาพรจิราพงศ์ นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง นายรณกฤต วิชานาถอุดมกุล 
 หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางสาววาราดา เนื่องพงษ์   นางสาววนัชพร ซุยเพ็ง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม