องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ [วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 27]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพั...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 210]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 43]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 156]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 149]
 
  เครื่องเล่นออกกำลังกาย สำหรับกิจกรรมนันทนาการ[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำ(ร่าง)แ...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 439]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563[วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 407]
 
  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ประจำปี...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 382]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบบริก...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 265]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 262]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7