องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]45
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 14 ก.พ. 2566 ]38
3 มาตรการป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.พ. 2566 ]47
4 ประกาศนยโบาย NO Gift Policy [ 14 ก.พ. 2566 ]45
5 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ก.พ. 2566 ]43
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ [ 14 ก.พ. 2566 ]33
7 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 14 ก.พ. 2566 ]36
8 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]33
9 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]127
10 รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]119
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]138
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]137