องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 เม.ย. 2567 ]8
2 กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ. 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]3
3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางปฏิบัติ ประกาศเจตนารมย์ No Gift Policy ปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]3
4 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]58
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 14 ก.พ. 2566 ]48
7 มาตรการป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.พ. 2566 ]57
8 ประกาศนยโบาย NO Gift Policy [ 14 ก.พ. 2566 ]54
9 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ก.พ. 2566 ]71
10 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ [ 14 ก.พ. 2566 ]44
11 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 14 ก.พ. 2566 ]50
12 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]46
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]142
14 รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2565 ]132
15 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]143
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]153