องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]160
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]179
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]148
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]142
5 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]136
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]132
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]128
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]133
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]142
10 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]126
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]138
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]175
13 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]109
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]140
15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]118
16 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]158
17 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]161
18 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]134
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]135
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]166
 
หน้า 1|2