องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 25 เม.ย. 2567 ]9
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 เม.ย. 2567 ]9
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 เม.ย. 2567 ]8
4 คู่มือการลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรับปรุง ปี 2567) [ 23 เม.ย. 2567 ]5
5 คู่มือการใช้บริการ E-service [ 22 เม.ย. 2567 ]7
6 คู่มือการลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ปี 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]3
7 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ปรับปรุง ปี 2567) [ 22 เม.ย. 2567 ]3
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]174
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]192
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]157
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]149
12 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]146
13 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]143
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]135
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]140
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]148
17 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]137
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]152
19 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]184
20 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]118
 
หน้า 1|2