องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 2 พ.ย. 2565 ]66
2 นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 26 เม.ย. 2564 ]146
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 11 เม.ย. 2562 ]141
4 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 11 เม.ย. 2562 ]185
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 เม.ย. 2562 ]159
6 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 11 เม.ย. 2562 ]142
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 เม.ย. 2562 ]144
8 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 เม.ย. 2562 ]146
9 มาตรการป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 เม.ย. 2562 ]151