องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด

"มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดีทั่วหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม นำความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

พันธกิจ (MISSION)

๑. จัดให้มี บำรุงรักษาทางบกสะดวกรวดเร็ว และมีบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้เพียงพอและทั่วถึง

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมดีงาม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน