องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
การจัดการองค์การรู้

 
การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ

4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการความรู้ในองค์การต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ

(1) การจัดการความรู้ในองค์การ

(2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

(3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้

ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อ่านรายละเอียด

 

 

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

 
1.แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด  
2.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด 
3.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด

4.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด

5.เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
6.รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

 
1.คู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ  
2.คู่มือการใช้งาน word 2007 
3.คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
4.การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ
5.คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
6.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

 
1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
1.การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ระบบแท่ง
2.ประกาศนโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม อบต.พะงาด
3.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
4.แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)
2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2.คู่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 6
3.คู่มือจัดรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 5
4.คู่มือการเดินทางไปราชการ
5.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ พ.ศ.2558