องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

    
 นางสาววนัชพร ซุยเพ็ง
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
   
 
  จ.ส.อ.ยรรยง ยะมุงคุณ   
  นักพัฒนาชุมชน