องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของตำบล :
            พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้และไม่มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านต้องอาศัยกักเก็บน้ำในฤดูฝน ไว้ใช้ในฤดูแล้ง สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม พื้นที่รวมทั้งหมด 25,794 ไร่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 22,960 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ทำนา 17,180 ไร่ และพื้นที่ทำไร่ 5,780 ไร่เป็นที่อยู่อาศัย 20,126 ไร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,976 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,103 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่พริก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2.สถานีอนามัยประจำตำบล
3.โรงเรียนบ้านดอนพะงาด
4.โรงเรียนหนองไข่น้ำ
5.วัดบ้านดอนพะงาด
6.วัดสะแกแสง