องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นางสาววาราดา เนื่องพงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
 นางขวัญดาว  ทนกระโทก    นางสาวปวีณา เรียบสันเทียะ
 ครู คศ.1    ผู้ดูแลเด็ก