องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
กองคลัง

 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
   

นางสาวนภัสรา นามนนท์


นายบัณฑิต ถ้ำกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
นางสาวนริศรา    หวังอ้อมกลาง

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้