องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
สภา อบต.


นายประสิทธิ์ เกิดกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายประภาส กอบสันเทียะ
นางวิลาวัลย์  ปลั่งกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไกรกังวาล เก่งนอก
นายสุธน  พระอินทร์
นายจักรพันธ์ จอดนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายสมพงษ์ กู่โบราณ
นายไพรวัลย์  หาญสูงเนิน
นางวราภรณ์  สกุลกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นางสุวิมล  สกุลกลาง

นายประเสริฐ  หวังกุนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10