องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายอภิเชษฐ์  หวังรักกลาง
นายกอบต.พะงาด
เบอร์โทร.086-2490333


นายสมส่วน  โกบสันเทียะ
นายคำรณ  เอื้อเฟื้อกลาง
รองนายกอบต.พะงาด รองนายกอบต.พะงาด
เบอร์โทร.086-2465978
เบอร์โทร.089-9475775

นายประกอบ วะนากลาง
เลขานายก อบต.พะงาด
เบอร์โทร.086-2567214