องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :
             เดิมตำบลพะงาดเป็นส่วนหนึ่งของตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ.2536 จึงได้ยแกมาตั้งเป็นตำบลพะงาด โดยมีนายแฉล้ม แก้วตะพาน เป็นกำนันคนแรก และได้ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มูลเหตุที่ตั้งชื่อตำบลว่า "พะงาด" มีเหตุผล 2 ประการคือ
ประการแรก เจ้าอาวาสวัดดอนพะงาดได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งเป็นที่เคราพนับถือของชาวบ้านโดยทั่วไป
ประการที่สอง เนื่องด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ได้เคยเสด็จมาที่บ้านดอนพะงาดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อจัดตั้งเป็นตำบล จึงใช้ชื่อพะงาดเป็นชื่อตำบล และได้กำหนดใช้มาจนถึงปัจจุบัน