ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๙-๐๐๑ สายโนนประดู่ ? โกรกตาพลู หมู่ที่ ๑ บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า ๑๕,๐๕๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร [ 24 เม.ย. 2567 ]
...........................................................................................
รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องของ นายยงยุทธ จันทร์สูงเนิน [ 13 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................
รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องของ นางสาวสุวิมล นิฤมล [ 12 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 67 [ 29 ก.ย. 2566 ]
...........................................................................................