วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่-ท่าจิก บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประจำปีการศึกษา 2566(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง