วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างต่อเติมห้องเก็บของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง