วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม .go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด(เดือนกันยายน2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-66-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซับเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง