วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที่ 2) จำนวน 12 จุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้่างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
วัสดุก่อสร้างสำหรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการ
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( แห่งที่ 2 ) ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการขุดดินวางท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำเข้าสระประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการขุดเปิดทางน้ำเข้าสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ 9 ขุดลอกเปิดทางน้ำ 9 จุด มีคิวดินไม่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง