วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการขุดเปิดทางน้ำเข้าสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ 9 ขุดลอกเปิดทางน้ำ 9 จุด มีคิวดินไม่น้อยกว่า 290 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ 825 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ พีวีซี บ้านใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ พีวีซี บ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางหมู่บ้่านมะเกลือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง