วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั๊มหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะขาวเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง