วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด๋็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด(เดือนพฤศจิกายน2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตีป่าพร้อมฝังกลบขยะที่สาธารณะโคกหนองขามและโคกเหมืองล้อม(สระแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-63-0042 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-63-0043 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พััฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด (เดือนตุลาคม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง