วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กษ 825 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 จุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลพะงาด จำนวน 4 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหาประกอบอาหารและอาหารว่างสำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อซับเมิส พร้อมอุุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง