วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายหมู่บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่น(ระบบประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 สายทางโนนประดู่ หมู่ที่ 1 - โกรกตาพลู ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง วางท่อส่งน้ำ พีวีซี หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ พีวีซี บ้านหนองบอน หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง