วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ(ระบบประปา อบต.พะงาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พงะาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำระบบประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่บูชา 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อซับเมิส 1.5 แรง พร้อมกล่องควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 340 w จำนวน 6 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างฐานแท่นประปาบ้านหนองบอนแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง