วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมแท่นประปาบ้านแปะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างอาหารหลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาย้ายท่อเมนต์ประปา พีวีซี ถนนสาย นม.ถ.229-01 หมู่ที่ 1 - โกรกตาพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่น(ระบบประปา อบต.พะงาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง