วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา ศพด.อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กน 4914 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายในตำบลพะงาดเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00เมตร แบบตรง พร้อมค่าฐานล่างรับถังสูงตามแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลพะงาด(ติดตั้งชุดสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 6 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่น(ระบบประปาอบต.พะงาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง