วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อดอกเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการวางท่อเมนส่งน้ำขยายเขตจ่ายน้ำประปา บ้านแปะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมานเลขทะเบียน 87-3564 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0002(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง