วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ(ระบบประปา อบต.พะงาด)ตามเอกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ กน.4914 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม)
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้,เก้าอี้)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง