วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งเต็นท์และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งรถธิดาพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด(เดือนธันวาคม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง