วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระบ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการถอนทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคไวรัสใบด่างตำบลพะงาด ในพื้นที่บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 และบ้านหนองบอน หมู่ 9 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 446 เมตร ลึก 2.00 เมตรมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,812.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนดินทิ้งที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนใหญ่และปรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.พะงาด กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดลิคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองภายในตำบลพะงาด บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 และบ้านดอนพะงาด(ท่าจิก) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระภายในตำบลพะงาด บ้านสะแกแสง หมู่ 2 (สระโคกเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลพะงาด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง