วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาค่าแรงวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง