วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีต หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตหมู่3และซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนดินหมู่5(2จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 4 บ้านหนองไข่น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้อนกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์(ไซริ่งพร้อมหัวเข็ม,ป้ายแขวนคอ,สำลี,แอลกอฮอล์,ถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง