วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลพะงาดด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระประปาภายในตำบลพะงาด บ้านหนองไข่น้ำ หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกบ้านหนองไข่น้ำ หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับก่อนประถมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่1/2563 จำนวน 2 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ พีวีซี 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง