วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 (สายบ้านดอนใหญ่-บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด หมู่5(สานดอนพะงาด-บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.พะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม(พื้นที่ไม่จำกัด)เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลพะงาด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองไข่น้ำ ม.4 ม.9 ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ พีวีซี เข้าสระประปา บ้านหนองบอน หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง