วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1(ซอยศาลตาปู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 10 (ซอยถนนดำ-หลุมปูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่3(สายบุมะตูม - โนนหญ้าคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง