วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถ)
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะรับประทานอาหารเด็กหน้าโฟเมก้าสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ซับเมิส 1.5 แรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง