วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ พีวีซี บ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำเข้าสระแดง(หลังโรงเรียนพะงาด)เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านมะเกลือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 487-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในตำบลพะงาด จำนวน 2 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปิด - เปิดทางน้ำเข้าสระภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง