วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 10 (2 ช่วง) ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 (2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านแปะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 (ซอยศาลตาปู่ต่อคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ(เปลี่ยนหม้อน้ำเสริม 5 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง