วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ 825 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(จัดซื้อโคมไฟถนน LED 120 W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพะงาด จำนวน 2 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 (2 ช่วง) ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 (ตะวันออกสระแดงท้ายบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง