วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบอน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-10 สายโรงเรียนบ้านดอนพะงาด - ดอนสระจันทร์ (ช่วงบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนสระจันทร์) ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงะาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์หมายเลขทะเบียน 87-3564 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 003-55-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องสูบน้ำ)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน อบต.พะงาด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 และบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 (2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ,ซ่อมแซมถนนและปรับเกรดชำรุดภายในตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง