วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 (2ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสะแกแสง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านมะเกลือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงะาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแปะ หมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไข่น้ำ หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในตำบลพะงาด บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะแกแสง หมู่ 2 (2ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง