วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาย้ายแท่นประปา บ้านใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อเมนส่งน้ำ พีวีซี 2 นิ้ว บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ 8 และ บ้านใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อพันธุ์ไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-08 สายบ้านหนองไข่น้ำ - ป่าลวก หมู่ที่ 9 ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 (2ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง