วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทันตสุขภาพเด็กและการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น (ระบบประปา อบต.พะงาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 4914 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 (3 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(จัดซื้อโคมไฟถนน LED 120 W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดลิคฯเลขทะเบียน 86-2166 นม (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง